Κοινότητα Ανοικτού Λογισμικού Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον
2023-10-21, 12:15–12:45 (Europe/Athens), Αμφιθέaτρο Α

Στην παρουσίαση, θα εξεταστεί η εξέλιξη και η σημασία της κοινότητας ανοικτού λογισμικού στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε όλες τις διαστάσεις. Στην ομιλία αυτή, θα εξετάσουμε τα επιτεύγματα και τις εκδηλώσεις της κοινότητας, την τρέχουσα κατάσταση και τις δράσεις που διαμορφώνουν το παρόν, καθώς και τις προοπτικές και τους στόχους για το μέλλον. Σκοπός είναι να αναδειχθεί η σημασία της συνεισφοράς της κοινότητας αυτής στον τομέα του ανοικτού λογισμικού και πώς αυτή συμβάλλει στην εκπαίδευση και την έρευνα στο πανεπιστήμιο. Θα δούμε πως η προσπάθεια αυτή μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και οδηγός για άλλες πανεπιστημιακές ομάδες.

I just finished my bachelor's at University of Macedonia, Applied Informatics. I am interested in software engineer research and I have worked as a Junior Software Developer before. I am a founding member of the Open Source UoM promoting the free and open software/hardware at our University. Also I have been a volunteer at FOSSCOMM 2021.

This speaker also appears in: